Δικαστική Απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Αριθμός Απόφασης 105/Φ193/2011
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ……………………………….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα ………………………
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας:…………………………, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Κωνσταντίνου.
Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της [άρθρα 5 ν 3869/2010 και 748 παρ.2 και παρίσταται ως εξής: 1. «…………………. ΤΡΑΠΕΖΑ», που παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……………………….
Η αιτούσα με την από 28 Μαρτίου 2011 αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 193/31-03-201 1 ζήτησε, όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Για τη συζήτηση της αίτησης, ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στη αρχή της παρούσας.
Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ' αυτό,

Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα η οποία δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρεί σε βάρος της η καθ' ης. περιλαμβάνοντας στην αίτηση της κατάσταση της περιουσιακής της κατάστασης, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται παραδεκτώς για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζεται νομίμως η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α- της περιουσίας της και των εισοδημάτων της και β- των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε ότι έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ 2 του Ν. 3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ 1 του Ν 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8,9 και 11 του ίδιου Νόμου και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Η καθ' ης πρότεινε την ένσταση μη νομίμου επιδόσεως των περιεχομένων στο άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 εγγράφων και ειδικότερα της κατάστασης υπάρχουσας περιουσίας και εισοδημάτων και σχεδίου διευθέτησης. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ως άνω Νόμου και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν 3869/2010. με την επιμέλεια του οφειλέτη γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό επιδόσεις προς τους πιστωτές, προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, με την επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, ώστε οι πιστωτές με την κλήτευση τους αυτή να αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου (άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, βλ. Εφ Δωδ 61/2006, ΝΟΜΟΣ) και να μην απαιτείται ν' ασκήσουν παρέμβαση για να παραστούν στη δίκη και με την επίδοση της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και εισοδημάτων και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών. Πλην όμως εξ ορισμού τα ως άνω στοιχεία περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 αφενός και αφετέρου τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον φάκελο του οφειλέτη που τηρείται από το Δικαστήριο (άρθρο 4 παρ. 4 και 5 του Ν. 3869/2010), οπότε υπάρχει πρόσβαση και κατά συνέπεια γνώση των πιστωτών. Κατά συνέπεια πρέπει ν' απορριφθεί η σχετική ένσταση ως αβάσιμη.
Από την κατάθεση της ενόρκως εξετασθείσας στο ακροατήριο μάρτυρος, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής:
Η αιτούσα στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών της, λόγω υπερχρέωσης. Έχει στην κυριότητα της κατά ποσοστό 50% το υπό στοιχεία Ε-1 διαμέρισμα του 5ου ορόφου, επιφανείας 102 μ., μετά βοηθητικών χώρων (δηλαδή υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη και υπό στοιχεία ΡΡ-3 ανοικτή θέση στάθμευσης), που βρίσκεται στην επί της οδού ……………… αρ 20Α στο Γαλάτσι (Λαμπρινή) Αττικής πολυκατοικία.
Είναι εκπαιδευτικός (καθηγήτρια Σωματικής Αγωγής), ηλικίας 46 ετών, σε διάσταση με τον σύζυγο της, μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 12 και 10 ετών με τα οποία συνοικεί και των οποίων έχει την επιμέλεια, λαμβάνει δε από το Δημόσιο αποδοχές ύψους (1289) ευρώ μηνιαίως, καθώς και το ποσό των (800) ευρώ, από τον εν διαστάσει σύζυγο της για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της, δυνάμει της υπ' αριθμόν 1656/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα διατροφών).
Επίσης έχει στην κυριότητα της το υπ' αριθμόν κυκλοφορίας ………………. ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου VOLKSWAGEN POLO, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003, 1400 CC, αξίας 2000 ευρώ, που χρησιμεύει για τις μετακινήσεις της αιτούσας και των τέκνων της, η δε προσφορά του προς εκποίηση, δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Στερείται δε άλλων εισοδημάτων, μη υφισταμένων καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας ανέρχονται, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις του πιστωτικού ιδρύματος ………………………………..., ανέρχονται στο συνολικό ποσό των (272412,45) ευρώ και συγκεκριμένα 1.-οφειλή συνολικού ύψους (157785,26) ευρώ, από την υπ’ αριθμόν 1826700016956 σύμβαση δανείου στεγαστικού και 2.- οφειλή ύψους (1 14627,19) ευρώ, από την υπ' αριθμόν 1826700017001 σύμβαση δανείου στεγαστικού, οι οποίες (οφειλές) είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες στο ως άνω ακίνητο, συμβάσεις που καταγγέλθηκαν και μεταφέρθηκε το συνολικό ανεξόφλητο ποσό σε οριστική καθυστέρηση ως ληξιπρόθεσμο.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αιτούσα αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις ανωτέρω οφειλές της Τούτο καθόσον οι αποδοχές της μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε επίσης, μετά την διάσταση από τον σύζυγο της, η ίδια δε από τις αρχές του έτους νοσηλεύεται κατά διαστήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ, ως πάσχουσα από σύνδρομο SJOGREN (μορφή κακοήθειας) και λεμφώματος MALT και υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία (βλ. προσκ. βεβαιώσεις Νοσοκομείου και ιατρών) Τα ανωτέρω οδήγησαν την αιτούσα σε αδυναμία να ανταποκριθεί στην πληρωμή των χρεών της, να επιβαρύνονται τα χρέη με τόκους και έξοδα και στη συνέχεια να καταστούν ληξιπρόθεσμα.
Ως εκ τούτου πρέπει το Δικαστήριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα χρέη αυτά να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να ορισθεί στο ποσό των (500) ευρώ μηνιαίως, τα οποία μπορεί να καταβάλει η αιτούσα σύμφωνα με τα εισοδήματα της και τις βιοτικές της ανάγκες, αλλά και με την υποβληθείσα στο Δικαστήριο πρόταση της.
Το διαμέρισμα της αιτούσας, συνολικής αξίας (194000) ευρώ (βλ. έκθεση πραγματογνωμοσύνης που προσκομίζει η πιστώτρια Τράπεζα), κατά το ποσοστό της δε (50%) αξίας (97000) ευρώ, που αποτελεί και την μοναδική κύρια κατοικία της, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση μετά από πρόταση της αιτούσας.
Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια, όπως προαναφέρθηκε υπέρ της πιστώτριας …………………………………………… εκτιμάται δε ότι ένα μέρος των οφειλών της αιτούσας, θα καλυφθεί από τις μηνιαίες καταβολές της προς την πιστώτρια της επί τετραετία και ειδικότερα το ποσό των (24000) ευρώ, επί συνόλου οφειλών (272412,45) ευρώ. Η ικανοποίηση του υπολοίπου της απαιτήσεως της πιστώτριας της, εκ (248412,45) ευρώ, δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της. σύμφωνα με το νόμο πρέπει ν' ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι (164900 ευρώ Χ 50%, ποσοστό κυριότητας αιτούσας = 82450 ευρώ) και η περίοδος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε δεκαπέντε έτη. Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα, στα πλαίσια αυτής της ρυθμίσεως, θα ανέρχεται στο ποσό των (458)) ευρώ μηνιαίως (συνολικό καταβλητέο για την αιτία αυτή ποσό δια των μηνών κατά τους οποίους θα διαρκέσει η συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή 82450 ευρώ : 180 μήνες = 458 ευρώ), οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, δηλαδή μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος διαρκείας τεσσάρων ετών.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει γίνει δεκτή εν μέρει η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία, να ρυθμισθούν οι οφειλές της αιτούσας όπως στο διατακτικό και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/201 0.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται εν μέρει την κρινόμενη αίτηση
Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας έναντι της πιστώτριας της
Ορίζει ποσό μηνιαίων καταβολών (500) ευρώ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, όπως στο σκεπτικό της παρούσας, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της παρούσας μήνα.
Εξαιρεί από την ρευστοποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή το υπό στοιχεία Ε-1 διαμέρισμα του 5ου ορόφου, επιφανείας 102 μ.τ., μετά βοηθητικών χώρων (δηλαδή υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη και υπό στοιχεία ΡΡ-3 ανοικτή θέση στάθμευσης), της επί της οδού ……………………………στο Γαλάτσι (Λαμπρινή) Αττικής πολυκατοικίας.
Καθορίζει το καταβλητέο από την αιτούσα, για την ως άνω αιτία συνολικό ποσό σε (82450) ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές, ύψους (458) ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν από τον Νοέμβριο του έτους 2015 και θα γίνονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός και θα διαρκέσουν επί δεκαπέντε (15) έτη
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Με το Ν. 3898/2010 "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, στον οποίο τα μέρη κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας δύνανται να προσφύγουν, εφόσον η διαφορά τους είναι αστικής ή εμπορικής φύσεως.

Συγκρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον δύνανται να αντιμετωπισθούν με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών ή μαθητών-διαμεσολαβητών, οι οποίοι βοηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με ουσιαστικό τρόπο και να λύσουν την μεταξύ τους διαφωνία ειρηνικά.

Είναι ο κλάδος το δικαίου που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και βάση των υπόλοιπων κλάδων αυτού. Ρυθμίζεται από τον ΑΚ και διαιρείται σε 5 μέρη, ειδικότερα τις Γενικές Αρχές, το ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Αναγκαστική εκτέλεση λέγεται η μεταβολή που επέρχεται στον εξωτερικό κόσμο με τη συνδρομή των αρμόδιων οργάνων και αποτελεί την πραγματοποίηση του περιεχομένου του δικαιώματος εκείνου που έχει επιτύχει την έκδοση ευνοϊκής απόφασης.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699