ΟΠΕΜΕΔ ή αλλιώς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΕΜΕΔ

 ή αλλιώς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Α. Για να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε εις βάθος τι είναι και σε τι αφορά ο νεοσυσταθείς οργανισμός ΟΠΕΜΕΔ χρήσιμο είναι να δούμε αρχικά ποιες είναι οι «Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών».

Με τον όρο αυτό (Alternative Dispute Resolution – ADR methods) αναγνωρίζονται διεθνώς όλα τα μέσα και οι διαδικασίες που οδηγούν στην επίλυση μιας διαφοράς χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι, ότι προσδίδουν στα ίδια τα μέρη της διαφοράς πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία διευθέτησης, καθώς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα ίδια συμμετέχουν ενεργά στην αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας ή συμβιβαστικής λύσης.

Στην Ελλάδα, σήμερα, ο πολίτης έχει την δυνατότητα να προσφύγει στους ακόλουθους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών:

α. Διαιτησία

Τα επίδικα θέματα εξετάζονται από ένα τρίτο μέρος που έχει επιλεχθεί από τα μέρη της διαφοράς, τον διαιτητή. Ο διαιτητής εκδίδει δεσμευτική απόφαση, μετά από μία οιονεί δικαστική διαδικασία που περιλαμβάνει εξέταση μαρτύρων και εκτίμηση αποδείξεων.

Η διαιτησία εφαρμόζεται ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες και εμφανίζει σημαντικό βαθμό διάδοσης, διεθνώς και στην Ελλάδα, ιδίως σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου.

β. Διαμεσολάβηση

Ένας ουδέτερος, κατάλληλα εκπαιδευμένος τρίτος, ο διαμεσολαβητής, αναλαμβάνει να υποβοηθήσει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα μέρη μιας διαφοράς, με τέτοιο τρόπο, ώστε τα ίδια να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή, δεσμευτική λύση.

Εάν τα μέρη καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή και βιώσιμη λύση, υπογράφουν πρακτικό επιτυχούς επίλυσης της διαφοράς τους, το οποίο εν συνεχεία κατατίθεται στην γραμματεία του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

Η διαμεσολάβηση κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς και στην Ευρώπη. Στη χώρα μας εισήχθη με τον ν. 3898/2010.

γ. Δικαστική Μεσολάβηση

Τον ρόλο του τρίτου, μεσολαβητή, αναλαμβάνει δικαστικός λειτουργός που διαθέτει την εξουσία να απευθύνει και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στα μέρη.

Και σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία, στην οποία θα καταλήξουν τα μέρη κατατίθεται στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και αποτελεί τίτλο εκτελεστό και δεσμευτικό για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αξίζει στο σημείο αυτό ενδεικτικά να σημειωθεί, ότι από τις υποθέσεις οικογενειακών διαφορών που προσφεύγουν στον θεσμό από αυτές επιλύεται άμεσα με μεγάλη επιτυχία ποσοστό πλέον του 70%.

Η εισαγωγή της δικαστικής μεσολάβησης στην Ελλάδα συντελέσθηκε με τον ν. 4055/2012. Σήμερα, δικαστές μεσολαβητές έχουν ορισθεί σε όλα τα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας.

 

Β. 1) Τι είναι όμως ο ΟΠΕΜΕΔ;

Στα τέλη του 2015 είκοσι (20!) σημαντικοί κοινωνικοί εταίροι, φορείς της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας, που έχουν έμπρακτα δηλώσει την υποστήριξή τους στην προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα, όπως αυτοί ανωτέρω εκτέθηκαν, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν έναν οργανισμό προκειμένου να προωθήσουν άλλους τρόπους επίλυσης διαφορών συστήνοντας έτσι τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης των Διαφορών.

Λειτουργώντας με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ο ΟΠΕΜΕΔ διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων του, τη Διοικούσα Επιτροπή και 7μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Στους κόλπους του Οργανισμού λειτουργεί εξ άλλου Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας με άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και Μητρώο Υποστηρικτών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΟΠΕΜΕΔ ενεργεί ως η βασική «κινητήριος δύναμη» του Οργανισμού και κύριο εργαστήριο παραγωγής ιδεών για την εκπλήρωση του σκοπού του. Αποτελούμενη από ένα πλήθος διακεκριμένων διαμεσολαβητών και επικοινωνιολόγων, η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

 

 1. Ποιος είναι ο σκοπός και ο ρόλος του;

 

Η ίδρυση του ΟΠΕΜΕΔ απαντά στην ανάγκη προώθησης, προβολής και διάδοσης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Στόχος του Οργανισμού είναι να συμβάλει δημιουργικά και αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια εμπέδωσης ενός νέου πολιτισμού στην επίλυση των ιδιωτικών διαφορών.

Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας στην ευρύτερη δυνατή διάχυση των μηνυμάτων και πληροφοριών για τη φύση και το περιεχόμενο της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μηχανισμών διευθέτησης των συγκρούσεων, καθώς και για τα οφέλη που αυτοί παρουσιάζουν για κάθε πολίτη και επιχείρηση της χώρας.

Σχηματικά, το έργο του ΟΠΕΜΕΔ αναπτύσσεται πάνω σε τέσσερις άξονες:

α. Επικοινωνιακή προβολή

β. Συμμαχίες και συνέργειες

γ. Επιστημονικό έργο

δ. Νομοπαρασκευαστική συμβολή

Για την επίτευξη του σκοπού του, ο ΟΠΕΜΕΔ χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο, με έμφαση στην καινοτομία και τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι συμπράξεις του Οργανισμού με την Πολιτεία, καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της δυναμικής και αποτελεσματικότητας του εγχειρήματος.

Μέσα από τις δράσεις ευρείας προβολής και τις στρατηγικές συμμαχίες του, ο ΟΠΕΜΕΔ φιλοδοξεί να επιβεβαιώσει τον κοινωνικό του ρόλο ως μια σύγχρονη και λειτουργική Θεσμική Συμμαχία για την προώθηση και εμπέδωση της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

 1. Ποια είναι τα μέλη του ΟΠΕΜΕΔ;

Για τη δημιουργία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. συνέταξαν τις δυνάμεις τους Κοινωνικοί Εταίροι και θεσμικοί Εκπρόσωποι της οικονομικής ζωής και της Επιστημονικής Κοινότητας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές που παρουσιάζει στη χώρα μας η εναλλακτική επίλυση των διαφορών.

Αρκεί κανείς να δει τους 20 σπουδαιότερους και πλέον δραστήριους φορείς που συμμετέχουν στην δημιουργία του ΟΠΕΜΕΔ για αν αντιληφθεί την σημασία των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών:

 • ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  http://www.sev.org.gr
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
  http://www.esee.gr
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
  http://www.gsevee.gr
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
  http://sete.gr
 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
  http://www.gsee.gr/
 • Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
  http://www.eede.gr
 • Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ)
  http://www.edee.gr
 • Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas)
  http://www.iccwbo.gr
 • Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ)
  http://www.sdee.org.gr
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
  http://www.sbbe.gr
 • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ)
  http://www.oe-e.gr
 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου
  http://www.enotariat.gr
 • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)
  http://www.dsth.gr
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)
  http://www.eea.gr

Όλοι εμείς που πιστεύουμε, προωθούμε και υποστηρίζουμε τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών ελπίζουμε σύντομα να ωριμάσει στην συνείδηση του Έλληνα πολίτη, ότι οι μεταξύ μας διαμάχες δεν λύνονται αποκλειστικά και μόνο στις δικαστικές αίθουσες αλλά πιο σύντομα και οικονομικότερα και πάντα με ασφάλεια, δεδομένου ότι τα μέρη παρίστανται στις εν λόγω διαδικασίες πάντα με πληρεξούσιο δικηγόρο και έξω από αυτές !!

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι η εξωδικαστική επίλυση οικογενειακών διαφορών με διαμεσολάβηση, δηλαδή η διαδικασία μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα στα μέρη να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή και βιώσιμη συμφωνία σχετικά με την μεταξύ τους διαφορά με την βοήθεια του διαμεσολαβητή.

Συγκρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον δύνανται να αντιμετωπισθούν με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών ή μαθητών-διαμεσολαβητών, οι οποίοι βοηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με ουσιαστικό τρόπο και να λύσουν την μεταξύ τους διαφωνία ειρηνικά.

Στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός εναλλακτικών μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που προσφέρουν την δυνατότητα στα αντίδικα μέρη να διευθετήσουν την μεταξύ τους διαφορά χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Είναι ο κλάδος το δικαίου που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και βάση των υπόλοιπων κλάδων αυτού. Ρυθμίζεται από τον ΑΚ και διαιρείται σε 5 μέρη, ειδικότερα τις Γενικές Αρχές, το ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699