Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση ("mediation") είναι μία εκούσια διαδικασία, κατά την οποία ένας ουδέτερος τρίτος (ο διαμεσολαβητής) βοηθά τα αντίδικα μέρη να επιτύχουν μια αμοιβαία και κοινά αποδεκτή συμφωνία. Στην διαμεσολάβηση, η οποία στην Ελλάδα δύναται να εφαρμοστεί σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως ο σχετικός νόμος ορίζει, μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού ενδοτικού δικαίου, δηλαδή υποθέσεις που τα αντίδικα μέρη έχουν την εξουσία να "διαθέτουν" το αντικείμενο της διαφοράς τους. Αποκλείονται κατά συνέπεια διαφορές δημοσίου δικαίου, καθώς επίσης και διαφορές ιδιωτικού δικαίου, για τις οποίες υπάρχει διάταξη αναγκαστικού δικαίου που ορίζει, ότι για την επίλυσή τους τα μέρη πρέπει οπωσδήποτε να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Συγκρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον δύνανται να αντιμετωπισθούν με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών ή μαθητών-διαμεσολαβητών, οι οποίοι βοηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με ουσιαστικό τρόπο και να λύσουν την μεταξύ τους διαφωνία ειρηνικά.

Δανειολήπτης που βρίσκεται σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης δανείου με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δικαιούται να αποταθεί στον χρηματοοικονομικό επίτροπο με αίτηση για να διοριστεί διαμεσολαβητής.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα, όπως ενδεικτικά είναι οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός.

Αναγκαστική εκτέλεση λέγεται η μεταβολή που επέρχεται στον εξωτερικό κόσμο με τη συνδρομή των αρμόδιων οργάνων και αποτελεί την πραγματοποίηση του περιεχομένου του δικαιώματος εκείνου που έχει επιτύχει την έκδοση ευνοϊκής απόφασης.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699