Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση ("mediation") είναι μία εκούσια διαδικασία, κατά την οποία ένας ουδέτερος τρίτος (ο διαμεσολαβητής) βοηθά τα αντίδικα μέρη να επιτύχουν μια αμοιβαία και κοινά αποδεκτή συμφωνία. Στην διαμεσολάβηση, η οποία στην Ελλάδα δύναται να εφαρμοστεί σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως ο σχετικός νόμος ορίζει, μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού ενδοτικού δικαίου, δηλαδή υποθέσεις που τα αντίδικα μέρη έχουν την εξουσία να "διαθέτουν" το αντικείμενο της διαφοράς τους. Αποκλείονται κατά συνέπεια διαφορές δημοσίου δικαίου, καθώς επίσης και διαφορές ιδιωτικού δικαίου, για τις οποίες υπάρχει διάταξη αναγκαστικού δικαίου που ορίζει, ότι για την επίλυσή τους τα μέρη πρέπει οπωσδήποτε να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Με το Ν. 3898/2010 "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, στον οποίο τα μέρη κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας δύνανται να προσφύγουν, εφόσον η διαφορά τους είναι αστικής ή εμπορικής φύσεως.

Συγκρούσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον δύνανται να αντιμετωπισθούν με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών ή μαθητών-διαμεσολαβητών, οι οποίοι βοηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με ουσιαστικό τρόπο και να λύσουν την μεταξύ τους διαφωνία ειρηνικά.

Στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός εναλλακτικών μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που προσφέρουν την δυνατότητα στα αντίδικα μέρη να διευθετήσουν την μεταξύ τους διαφορά χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Αναγκαστική εκτέλεση λέγεται η μεταβολή που επέρχεται στον εξωτερικό κόσμο με τη συνδρομή των αρμόδιων οργάνων και αποτελεί την πραγματοποίηση του περιεχομένου του δικαιώματος εκείνου που έχει επιτύχει την έκδοση ευνοϊκής απόφασης.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699