ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η διαμεσολάβηση ("mediation") είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Ως διαμεσολάβηση νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν να επιλύσουν με συμφωνία την διάφορά αυτή με την βοήθεια διαμεσολαβητή.

Η διαμεσολάβηση λειτουργεί ήδη δεκαετίες με απόλυτη επιτυχία στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Ευρώπη) με απότερο σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εισήχθη στην χώρα μας με τον ν.3898/2010 "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" κατ' εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ.

Χαρακτηριστικά της Διαμεσολάβησης

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης είναι το εκούσιο της συμμετοχής των (αντίδικων) μερών, η ταχύτητα και η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας, καθώς επίσης η ουδετερότητα και η αμεροληψία του διαμεσολαβητή. Μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης τα αντίδικα μέρη έχουν την ευκαιρία με την βοήθεια του ουδέτερου τρίτου (διαμεσολαβητή) να αποφορτιστεί το μεταξύ τους αρνητικό κλίμα και να καλλιεργηθεί ο γόνιμος διάλογος, στοιχεία που αμφότερα μπορούν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση και ουσιαστική διατήρηση των μεταξύ τους σχέσεων ή της συνεργασίας τους ή ακόμα και στην διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας τους, όπως το παρελθόν έχει αποδείξει.

Ειδικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης είναι:

 

1. Η ΕΚΟΥΣΙΑ (ΑΥΤΟΒΟΥΛΗ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι συμμετέχοντες παρίστανται στη διαδικασία εθελοντικά. Τους προσφέρεται η δυνατότητα να "ακούσουν" το αντίδικο μέρος σε ηπιότερο κλίμα από αυτό που επικρατεί σε μία αίρουσα δικαστηρίου, να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά, να εκφράσουν τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους, συνειδητοποιώντας τις πραγματικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους τις σωστές αποφάσεις που ικανοποιούν το πραγματικό τους συμφέρον.

2. ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το μέρος που ενδιαφέρεται να προσφύγει στην Διαμεσολάβηση για να επιλύσει την διαφορά του με το άλλο μέρος έχει την δυνατότητα να μάθει για τον θεσμό από τον δικηγόρο του ή ακόμη και να ενημερωθεί απευθείας από διαπειστευμένους διαμεσολαβητές, λίστα των οποίων τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κατόπιν μπορεί άμεσα να κινήσει την διαδικασία και με την βοήθεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, η παρουσία του οποίου στην διαδικασία είναι υποχρεωτική.

3. Ο ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ

Έκαστο από τα μέρη που επιλέξει να αποχωρήσει από την διαδικασία της διαμεσολάβησης ακόμη κι αν αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορεί να το πράξει χωρίς αιτιολογία αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή του πρακτικού επιτυχούς επίλυσης της δαφοράς.

4. ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Τα μέρη που θα επιλέξουν να επιλύσουν την μεταξύ τους διαφορά με διαμεσολάβηση δύνανται να ολοκληρώσουν την διαδικασία εντός μίας ημέρας (στην οικογενειακή διαμεσολάβηση λόγω της φύσεως της διαφοράς απαιτείται περισσότερος χρόνος), επιλέγοντας και συναποφασίζοντας για τον τόπο και τον χρόνο που η διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα.

5. Η ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Ο διαμεσολαβητής πάντοτε λειτουργεί με αμερόληπτο τρόπο. Αποφεύγει τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις προτιμήσεις που ευνοούν οποιονδήποτε από τους διαφωνούντες. Παράλληλα ενθαρρύνει τους διαφωνούντες να συμπεριφέρονται επίσης αμερόληπτα. Σε περίπτωση που αδυνατεί να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να αποσυρθεί από την υπόθεση. Ο διαμεσολαβητής οφείλει να αποφεύγει την ανάληψη υποθέσεων όταν:

α) συνδέεται με προσωπική σχέση με κάποιον από τους διαφωνούντες (π.χ. φίλοι, συγγενείς) ή

β) η σύγκρουση προκαλεί στα μέρη αίσθημα μεροληψίας.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Ο διαμεσολαβητής και τα μέρη και όσοι γενικότερα παρίστανται στην διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι δεσμευμένοι να τηρήσουν την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας και να επιδείξουν εχεμύθεια ως προς αυτήν.

Ειδικότερα η εμπιστευτικότητα στην προκειμένη περίπτωση έχει 2 έννοιες, αφενός δηλαδή ο διαμεσολαβητής πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη του μέρους που του εμπιστεύεται ένα στοιχείο, προκειμένου αυτό το στοιχείο να το κοινοποιήσει στο αντίδικο μέρος και αφετέρου άπαντες οι παρεβρισκόμενοι στην διαδικασία της διαμεσολάβησης δεσμεύονται ως προς το ότι στοιχεία που θα τους γνωστοποιηθούν κατά την διάρκεια της διαδικασίας να μην τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη.

7. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Δεδομένου ότι με την διαδικασία της διαμεσολάβησης η διαφορά των αντίδικων μερών δύναται να επιλυθεί εντός της ίδιας ημέρας, είναι προφανές ότι και το κόστος είναι περιορισμένο.

Το κόστος της διαμεσολάβησης εξαρτάται από την διάρκειά της και επιμερίζεται στα δύο μέρη ισόποσα. (Αυτό δεν συμβαίνει στην τραπεζική διαμεσολάβηση, όπου η τράπεζα επωμίζεται το μεγαλύτερο κόστος της διαδικασίας)

Σημαντική είναι η απουσία δικαστικού ενσήμου.

8. Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ/ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τα αντίδικα μέρη λόγω του ηπιότερου κλίματος που επικρατεί στην διαδικασία της διαμεσολάβησης και της καλλιέργειας τελικά γόνιμου διαλόγου έχουν την δυνατότητα όχι μόνο να αποφύγουν την μεταξύ τους περαιτέρω αντιδικία αλλά να διευρύνουν το επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας ή απλά να βελτιώσουν την μεταξύ τους σχέση, στοιχείο που μπορεί να είναι χρήσιμο για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.

9. Η ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ και Η ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η προσφυγή στην διαμεσολάβηση υποθέσεων που δύνανται να επιλυθούν εξωδικάστικά έχει ως λογικό επακόλουθο την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης, όπως με διαμεσολάβηση. Κατά συνέπεια αποφάσεις για υποθέσεις που υποχρεωτικά πρέπει να οδηγηθούν στην δικαστική οδό, θα εκδοθούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

 

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι η εξωδικαστική επίλυση οικογενειακών διαφορών με διαμεσολάβηση, δηλαδή η διαδικασία μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα στα μέρη να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή και βιώσιμη συμφωνία σχετικά με την μεταξύ τους διαφορά με την βοήθεια του διαμεσολαβητή.

Δανειολήπτης που βρίσκεται σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης δανείου με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δικαιούται να αποταθεί στον χρηματοοικονομικό επίτροπο με αίτηση για να διοριστεί διαμεσολαβητής.

Είναι ο κλάδος το δικαίου που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και βάση των υπόλοιπων κλάδων αυτού. Ρυθμίζεται από τον ΑΚ και διαιρείται σε 5 μέρη, ειδικότερα τις Γενικές Αρχές, το ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός εναλλακτικών μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που προσφέρουν την δυνατότητα στα αντίδικα μέρη να διευθετήσουν την μεταξύ τους διαφορά χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699