Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση ("mediation") είναι μία εκούσια διαδικασία, κατά την οποία ένας ουδέτερος τρίτος (ο διαμεσολαβητής) βοηθά τα αντίδικα μέρη να επιτύχουν μια αμοιβαία και κοινά αποδεκτή συμφωνία. Στην διαμεσολάβηση, η οποία στην Ελλάδα δύναται να εφαρμοστεί σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως ο σχετικός νόμος ορίζει, μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού ενδοτικού δικαίου, δηλαδή υποθέσεις που τα αντίδικα μέρη έχουν την εξουσία να "διαθέτουν" το αντικείμενο της διαφοράς τους. Αποκλείονται κατά συνέπεια διαφορές δημοσίου δικαίου, καθώς επίσης και διαφορές ιδιωτικού δικαίου, για τις οποίες υπάρχει διάταξη αναγκαστικού δικαίου που ορίζει, ότι για την επίλυσή τους τα μέρη πρέπει οπωσδήποτε να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι η εξωδικαστική επίλυση οικογενειακών διαφορών με διαμεσολάβηση, δηλαδή η διαδικασία μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα στα μέρη να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή και βιώσιμη συμφωνία σχετικά με την μεταξύ τους διαφορά με την βοήθεια του διαμεσολαβητή.

Δανειολήπτης που βρίσκεται σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης δανείου με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δικαιούται να αποταθεί στον χρηματοοικονομικό επίτροπο με αίτηση για να διοριστεί διαμεσολαβητής.

Είναι ο κλάδος το δικαίου που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τμήμα του ιδιωτικού δικαίου και βάση των υπόλοιπων κλάδων αυτού. Ρυθμίζεται από τον ΑΚ και διαιρείται σε 5 μέρη, ειδικότερα τις Γενικές Αρχές, το ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Στην ελληνική έννομη τάξη υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός εναλλακτικών μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που προσφέρουν την δυνατότητα στα αντίδικα μέρη να διευθετήσουν την μεταξύ τους διαφορά χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Έφη Κασιμάτη - Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία - τηλ. 2102724800 - κιν. 6934969699